เที่ยวภูเก็ต ปลอดภัย มั่นใจ

ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามเงื่อนไขดังนี้

นักท่องเที่ยวจากนอกประเทศ:

 • นักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และททท.เลือกบางประเทศ และต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบที่รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมครอบครัว หรือผู้ดูแลที่ฉีดวัคซีนเต็มจำนวน
 • ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ต้องเข้าพักโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องดาวน์โหลดเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ThailandPLUS
 • ต้องเข้าพักที่โรงแรม SHA Plus เพียงโรงแรมเดียวในช่วงใน 7 คืนแรก จากนั้นสามารถย้ายไปโรงแรมอื่นๆใน 7 คืนหลังได้ หรือเดินทางไปพัก โรงแรม SHA Plus ในสุราษฎร์ธานี กระบี่ หรือพังงาได้
 • ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 และออกค่าใช้จ่ายเองในการตรวจโควิด-19 RT-PCR ในการตรวจวันที่ 1, วันที่ 6-7, และวันที่ 12-13 ของการเข้าพัก
 • ผู้เดินทางทุกคนต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 และออกค่าใช้จ่ายเอง สำหรับจำนวนครั้งในการตรวจโควิด-19 (วิธี RT-PCR) กำหนดไว้ดังนี้
 • การตรวจ RT-PCR ทั้งหมด จะต้องทำการจอง และจ่ายเงินโดยตรงกับระบบ PSAS
 • หลังจาก 14 วัน สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยได้ ในกรณีที่เข้าพักในภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน จะต้องเดินทางกลับประเทศโดยใช้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
 • วันที่เดินทางกลับ ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางที่เค้าเตอร์เช็คอินของสนามบิน

นักท่องเที่ยวในประเทศ

 • ผู้เดินทางทุกคนไม่จำเป็นต้องกักกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้:
  • ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ Johnson & Johnson 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และมีใบฉีดวัคซีนมาแสดง
  • ต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCT หรือ Antigen Test และผลตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
  • ได้ยืนยันการจองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระค่าที่พักแล้ว
  • หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีหลักฐานว่ารักษาหายแล้ว นานไม่เกิน 90 วัน
  • ได้ยืนยันการจองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระค่าที่พักแล้ว
  • หากอยู่เกิน 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 ครั้ง โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
  • ติดตั้งแอพพลิเคชัน "GoPhuget" และ“หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนโดยยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

*ข้อมูลการเดินทางเป็นข้อมูลล่าสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โรงแรมของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ (SHA Plus)

SHA Plus Certificate จะมีการมอบให้กับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และมีบุคลากรของสถานประกอบการจำนวน 70% ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มแล้ว จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ SHA Plus ได้ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ